Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 2 listopada 2006 r.

Nazwa pełna

POLESKIE STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE WE WŁODAWIE

KRS

0000050426

REGON

110604916

Adres siedziby

Aleja Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 października 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pisma dotyczące spraw majątkowych podpisują w imieniu zarządu dwie osoby funkcyjne w dowolnym powiązaniu (prezes, jeden wiceprezes lub skarbnik).

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej. 2. Budzenie zrozumienia i szacunku dla folkloru innych narodów przez zbliżenie i popularyzowanie jego piękna. 3. Podnoszenie poziomu programowego i organizacyjnego festiwalu "Międzynarodowe poleskie lato z folklorem" zwanego dalej festiwalem, imprez folklorystycznych i wystaw sztuki ludowej. 4. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury ludowej na terenie kraju oraz popularyzowanie Polskiej twórczości w zakresie folkloru poza granicami kraju. 5. Upowszechnienie osiągnięć artystycznych i kulturalnych zespołu tańca ludowego "Polesie" zwanego dalej zespołem. 6. Twórcze i społeczno-kulturalne działania w kierunku pobudzania aktywności i podnoszenia poziomu artystycznego zespołu. 7. Prezentowanie najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych i wykonawczych zespołu w kraju i poza jego granicami w ramach popularyzacji Polskiej kultury narodowej. 8. Popieranie i stwarzanie warunków rozwoju ruchu folklorystycznego jako jednej z dziedzin sztuki. 9. Organizowanie różnego rodzaju imprez folklorystycznych, kulturalnych oraz innych, promujących inicjatywy lokalne.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2042 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE