Nazwa pełna

ROCA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000504174

NIP

7010419000

REGON

147051696

Data rejestracji

28 marca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

13 października 2016 r.

Adres siedziby

Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Zarządzanie rynkami finansowymi

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność holdingów finansowych

  • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Jeśli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014