Nazwa pełna

ROCA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000504174

NIP

7010419000

REGON

147051696

Data rejestracji

28 marca 2014 r.

Adres siedziby

Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Zarządzanie rynkami finansowymi

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność holdingów finansowych

  • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

  • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Jeśli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014