Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE "PRZYWIĄZANI DO POLISY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000503189

Data rejestracji

24 marca 2014 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 10 / 2, 00-669 Warszawa, Polska

Cel działania

1) ochrona praw i interesów konsumentów zagrożonych lub naruszonych przez działalność instytucji finansowych oraz przez oferowane przez nie produkty, 2) dążenie do poszanowania i pełnej realizacji praw konsumentów przez instytucje finansowe, 3) rozwój świadomości społecznej w zakresie praw konsumentów, obowiązków instytucji finansowych oraz nieuczciwych i nierzetelnych praktyk instytucji finansowych, 4) upowszechnianie wiedzy na temat działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez nie produktów, 5) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i organami administracji publicznej w zakresie obejmującym cele statutowe.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu stowarszyszenia, działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY