Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 27 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

KRS

0000485977

NIP

7543078725

REGON

161568833

Adres siedziby

Plac Wolności 6, 45-018 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 listopada 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy oraz kontrasygnata głównego księgowego biura stowarzyszenia lub innej upoważnionej przez zarząd stowarzyszenia osoby.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących aglomerację opolską poprzez: 1)wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych aglomeracji opolskiej, 2)sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarze aglomeracji opolskiej, 3)promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów tworzących aglomerację opolską, 4)integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących aglomerację opolską, 5)podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój aglomeracji opolskiej, 6)pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 7)wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 8)administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem, 9)upublicznianie i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenie; 10)współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 11)inne działania realizujące cele statutowe, w tym m. In. Poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji. 12)prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmującą w szczególności zadania w zakresie: -pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; -udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; -działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -działalności na rzecz integracji cudzoziemców; -promocji zdrowia, -działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; -działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; -działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; -działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; -działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; -działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; -działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; -turystyki i krajoznawstwa; -porządku i bezpieczeństwa publicznego; -upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; -udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; -ratownictwa i ochrony ludności; -pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; -działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; -promocji i organizacji wolontariatu; -rewitalizacji; -wsparcia organizacji pozarządowych.

Beneficjenci rzeczywiści
  • DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane