Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 16 września 2013 r.

Nazwa pełna

NOVA PODKOVA

KRS

0000477156

Adres siedziby

Bukowa 41A, 05-807 Podkowa Leśna, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 września 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub zastępca prezesa/skarbnik.

Cel działania

1)promowanie idei i inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego. Stowarzyszenie zabiega o polepszenie warunków życia mieszkańców miasta podkowa leśna. 2)upowszechnianie wiedzy dotyczącej rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych i form ich działania. 3)ochrona zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie miasta- ogrodu podkowy leśnej i jej okolic, a w szczególności a) dzieł budownictwa, urbanistyki i architektury, niezależnie stanu zachowania, historycznych założeń urbanistycznych miasta, parków i ogrodów dekoracyjnych, budowli i ich wnętrz wraz z otoczeniem oraz zespołów budowlanych o wartości architektonicznej, a także budowli i konstrukcji inżynieryjnych mających znaczenie dla historii; B) pamiątek historycznych w tym tereny, budowle i przedmioty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub działalnością instytucji i wybitnych osobowości historycznych; C) rzadkich okazów przyrody żywej lub martwej, w tym również nie podlegających przepisom o ochronie przyrody; D) pracowni i warsztatów wybitnych twórców i działaczy, jak również dokumentów i przedmiotów związanych z ich życiem i działalnością; E) krajobrazów kulturowych istotnych dla dziedzictwa kulturowego. 4) działanie na rzecz nienaruszalności miasta-ogrodu podkowa leśna jako całości obejmującej nieruchomości będące własności mieszkańców oraz cały układ urbanistyczny, w tym podejmowania działań w kierunku obrony miasta przed niekorzystnym dla niego planowaniem zagospodarowania przestrzennego. 5) upowszechnianie wiedzy historycznej na temat miasta-ogrodu podkowa leśna i jej okolic. 6) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu miasta ogrodu podkowa leśna oraz warunków życia jej mieszkańców.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór