Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 11 czerwca 2013 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PROF. JOANNY SENYSZYN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000465298

Data rejestracji

11 czerwca 2013 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 53 / 3, 81-384 Gdynia, Polska

Cel działania

1. Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 4. Działalność w zakresie promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 5. Działalność na rzecz rodziny, świadomego rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 6. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 7. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych; 9. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i seksualnych; 10. Działalnośćwspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12. Działalnośc w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 13. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 14. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; 15. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji uprawniony jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu w tym wiceprezes

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY