Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 października 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA UHOWA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000460646

NIP

9662088487

REGON

200780606

Data rejestracji

29 kwietnia 2013 r.

Adres siedziby

Szkolna 19, Uhowo, 18-100 Łapy, Polska

Cel działania

Rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności: 1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły podstawowej w uhowie, 2. Wspomaganie szkoły podstawowej w uhowie w poprawieniu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych, 3. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego, 4. Działalność na rzecz uczniów szkoły podstawowej w uhowie, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY