Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 marca 2016 r.

Nazwa pełna

WIDNOKRĄG

KRS

0000449344

NIP

7811883793

REGON

302368226

Adres siedziby

Jana Henryka Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 lutego 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i działania w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem fundacji jest: 1. Inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturowej, oświatowej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia i rozwoju osobistego, 2. Propagowanie wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działalności wspomagających rozwój demokracji, 3. Promocja i organizacja wolontariatu, 4. Szerzenie zdrowych wzorców wychowawczych, dobroczynności oraz solidarności z osobami słabszymi, 5. Wspieranie przygotowania zawodowego oraz działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw, 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 8. Wspieranie aktywności naukowej. 9. Działalność oświatowa, realizowana bezpośrednio lub poprzez tworzenie, promowanie i wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i innych osób prawnych nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pożytku publicznego, działających w dziedzinie oświaty lub wypierających działalność oświatową.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór