Nazwa pełna

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W MICHAŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000440511

NIP

5130233716

REGON

122679187

Data rejestracji

19 listopada 2012 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

Przedmiot pozostałej działalności
 • Odprowadzanie I oczyszczanie ścieków

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wszelkich dokumentów wymagane jest w przypadku zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków zarządu, względnie prezesa zarządu I prokurenta o ile jest ustanowiony.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 115.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.760.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012