Nazwa pełna

FUNDACJA OŚRODEK INICJATYW SPOŁECZNYCH "ANRO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000422503

NIP

8792667993

REGON

341290169

Data rejestracji

30 maja 2012 r.

Adres siedziby

Storczykowa 11, 87-124 Złotoria, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, w szczególności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Promowanie kształcenia przez całe życie; Wspieranie krajoznawstwa, rekreacji i turystyki; Promowanie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (w tym osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym); Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Rozwijanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania; Rozwijanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizacje, których działalność zawiera się wyżej wymienionym zakresie zadań.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych do kwoty 100. 000,00 zł skłąda prezes zarządu samodzielnie, a powyżej tej kwoty dwóch członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY