Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 23 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA OŚRODEK INICJATYW SPOŁECZNYCH "ANRO"

KRS

0000422503

NIP

8792667993

REGON

341290169

Adres siedziby

Storczykowa 11, 87-124 Złotoria, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

30 maja 2012 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych do kwoty 100. 000,00 zł skłąda prezes zarządu samodzielnie, a powyżej tej kwoty dwóch członków zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, w szczególności: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Promowanie kształcenia przez całe życie; Wspieranie krajoznawstwa, rekreacji i turystyki; Promowanie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (w tym osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym); Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Rozwijanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania; Rozwijanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizacje, których działalność zawiera się wyżej wymienionym zakresie zadań.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór