Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 19 marca 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ENVISIO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000415355

NIP

7010365184

REGON

146484453

Data rejestracji

28 marca 2012 r.

Adres siedziby

Frascati 4 / 18, 00-483 Warszawa, Polska

Cel działania

A) działalność badawczo-rozwojowa, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju innowacyjności w obszarach zurbanizowanych i w obszarach wiejskich, podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora kreatywnego, b) edukacja informatyczna, w tym podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa sieciowego, c) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju naukowo-technicznego w tym rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, e) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia, w tym działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, f) podejmowanie działań na rzecz rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych i kulturalnych, g) podejmowanie działań na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, h) edukacja obywatelska w zakresie rozwoju demokracji, w tym działania na rzecz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz wzmacniania postaw partycypacyjnych obywateli rp, i) promowanie działań realizujących cele zawarte w punktach a)-h) j) wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, w zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w punktach a)-i).

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY