Nazwa pełna

KRAJOWE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000041275

NIP

5261027495

REGON

011119907

Data rejestracji

4 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

7 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Wiejska 7 / 14, 00-480 Warszawa, Polska

Cel działania

A) reprezentowanie interesów członków. B) rozwijanie stałych kontaktów I wymiana informacji pomiędzy członkami, a władzami państwowymi I samorządowymi, związkami producentów wyrobów tytoniowych I innymi instytucjami oraz organizacjami, w kraji I za granicą. C) przekazywanie opinii I poglądów członków stowarzyszenia odpowiednim władzom. D) rozwijanie stałych kontaktów I wymiana informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia. E) propagowanie I ścisłe przestrzeganie zasad uczciwości kupieckiej oraz innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez członków stowarzyszenia. Za uczciwość kupiecką uważa się w szczególności działanie w dobrej wierze, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa I zwyczajami handlowymi. F) propagowanie oraz przestrzeganie standardów oraz norm odnoszacych się do wszelkiej działalności związanej z wyrobami tytonowymi. G) prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia jakości wyrobów tytoniowych. H) wspieranie działalności innych organizacji związanych z branżą tytoniową.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez prezesa zarządu działającego samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Jeżeli wartość zaciąganego zobowiązania lub rozporządzenia przekracza kwotę 20. 000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2500 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE,