Nazwa pełna

AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041216

NIP

5211036859

REGON

010340277

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

444.4 mln zł

Kapitał wpłacony

444.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Ubezpieczenia na życie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezenytacja łączna, dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 37857 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015