WTZ

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 10 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

WTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000404394

NIP

6272730885

REGON

242798045

Data rejestracji

7 grudnia 2011 r.

Adres siedziby

Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

196.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja sztucznej biżuterii I wyrobów podobnych

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Sprzedaż rękodzieła artystycznego

 • Sprzedaż wląsnoręcznie szytych poduszek, koców, ozdób z materiału

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

 • Udzielanie wsparcia uczestnikom warsztatów I ich rodzinom, w tym w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników, problemów życiowych oraz finansowych ich rodzin

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W wypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki I do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012