WTZ

Nazwa pełna

WTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000404394

NIP

6272730885

REGON

242798045

Data rejestracji

7 grudnia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

3 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

139.5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe przetwarzanie I konserwowanie owoców I warzyw

 • Produkcja pieczywa; Produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich I ciastek

 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu I podobnych wyrobów mącznych

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

 • Produkcja pozostałej odzieży I dodatków do odzieży

 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych I podobnych wyrobów kaletniczych; Produkcja wyrobów rymarskich

 • Produkcja opakowań drewnianych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

 • Pozostałe drukowanie

 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych I ozdobnych

 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

 • Produkcja pozostałych mebli

 • Produkcja sztucznej biżuterii I wyrobów podobnych

 • Produkcja gier I zabawek

 • Produkcja mioteł, szczotek I pędzli

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów I wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach I targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży I obuwia prowadzona na straganach I targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach I targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Wydawanie książek

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność fotograficzna

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

 • Pozostałe sprzątanie

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Naprawa obuwia I wyrobów skórzanych

 • Naprawa I konserwacja mebli I wyposażenia domowego

 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w czerwionce- leszczynach oraz w chorzowie

 • Udzielanie wsparcia uczestnikom warsztatów I ich rodzinom, w tym w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników, problemów życiowych oraz finansowych ich rodzin

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W wypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki I do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012