Nazwa pełna

"RUCH SPOŁECZNY IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000403225

NIP

5272672673

REGON

145964270

Data rejestracji

25 listopada 2011 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz umacniania tożsamości narodowej polaków opartej na pamięci historycznej oraz budowy silnego, solidarnego I praworządnego państwa o mocnym statusie na arenie międzynarodowej - zgodnie z ideami I myślą społeczno- polityczną prezydenta rzeczypospolitej polskiej śp. Lecha kaczyńskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod smoleńskiem wraz z pierwszą damą marią kaczyńską oraz 94 osobami, pełniąc służbę bogu I polsce.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Zabieranie głosu I wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym

  • Działalność wydawnicza, wystawiennicza I prasowa

  • Organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji

  • Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami I podmiotami, kierowanie do nich postulatów

  • Udzielanie pomocy rzeczowej I finansowej osobom fizycznym I prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, w tym instytucjom samorządowym

  • Prowadzenie działalności doradczej I informacyjnej na rzecz społeczeństwa

  • Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych

  • Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych I kulturalnych, w tym z zakresu sportu I turystyki

  • Prowadzenie I wspomaganie działalności wychowawczo- edukacyjnej, badawczej I naukowej

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia I reprezentuje je na zewnątrz, przy czym do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia także w celu nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym: prezesa albo działającego w jego imieniu wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.LECHKACZYŃSKI.PL

Adres e-mail

KONTAKT@LECHKACZYŃSKI.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY