Dane aktualne

Nazwa pełna

TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 listopada 2011 r.

KRS

0000402158

NIP

5213622142

REGON

145880520

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2016-12-31

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

13 aktualnych powiązań