STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000401841

Numer NIP

9512354579

Numer REGON

145907561

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.UNAVOCEPOLONIA.PL

Sposób reprezentacji

1. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA UNA VOCE POLONIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB ZASTĘPUJĄCY GO WICEPREZES. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE INNYM NIŻ WYMIENIONY W UST. 1 SKŁADA PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 / 59

02-777 Warszawa

Polska