Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE UNA VOCE POLONIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000401841

NIP

9512354579

REGON

145907561

Adres siedziby

Józefa Mianowskiego 24 / 3A, 02-044 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia una voce polonia jest pobudzanie, popieranie I rozwijanie inicjatyw w postaci operacji lub projektów wyłącznie w sferze pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, zmierzających do rozwoju kultury katolickiej, polegających w szczególności na: a. Upowszechnianiu tradycyjnej liturgii katolickiej rozumianej jako wszystkie prawomocne łacińskie obrzędy liturgiczne kościoła katolickiego rytu skodyfikowanego na soborze trydenckim, w jego formie opublikowanej nie później niż w roku 1962, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami tej formy wprowadzonymi przez stolicę apostolską; B. Działaniu na rzecz parafii, duszpasterstw I innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; C. Wspieranie kleryków I kapłanów, będących członkami zgromadzeń zakonnych I instytutów pielęgnujących tradycyjną liturgię katolicką; D. Propagowaniu języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; E. Ochronie dzieł sztuki I architektury sakralnej; F. Promowaniu w życiu społecznym nauki kościoła katolickiego; G. Pomocy w kształtowaniu I rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej; H. Innych działaniach na rzecz rozwoju kultury katolickiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia una voce polonia składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub zastępujący go wiceprezes. 2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1 składa prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd lub pełnomocnik zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 12. 03. 2016 r. Zm. § 22 pkt 2

  • 20. 05. 2012 § 9 ust. 1 § 17 ust. 1, 2 I 3 § 25 ust. 1 I 2 § 27 ust. 1 I 2 § 29 ust. 1, 2 I 3 § 40

  • 19 czerwca 2011 7. 08. 2011 - zmiana statutu w zakresie § 11 ust. 2, § 17 ust. 2, § 19 ust. 2 16. 10. 2011 - przyjęcie nowego tekstu statutu

Inne dane

Adres WWW

WWW.UNAVOCEPOLONIA.PL

Adres e-mail

UVP@UNAVOCEPOLONIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}