Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 31 stycznia 2014 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "PORADNIA OD-DO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000399888

NIP

7543057930

REGON

161434080

Data rejestracji

26 października 2011 r.

Adres siedziby

Sandomierska 4 / 1, 45-326 Opole, Polska

Cel działania

Działalność społeczna na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, a w szczególności: 1. Niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym. 2. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym patologią społeczną. 3. Praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli hiv i chorych na aids. 4. Upowszechnanie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY