Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 2 maja 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MARINA OSTROWO

KRS

0000393206

NIP

6671764532

REGON

301907218

Adres siedziby

Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 sierpnia 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, charytatywno-opiekuńczych, ekologicznych, a także dotyczących kultury fizycznej i sportu), polegających na: 1. Propagowaniu profilaktyki zdrowia oraz prozdrowotnego modelu życia, we wszystkich jego aspektach, 2. Działaniu na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego przy współpracy ze służbą zdrowia, szkolnictwem, organami władzy państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, 3. Wspieraniu działań na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, 4. Udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia środowisk ubogich, 5. Wspieraniu idei wolontariatu, 6. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 7. Wspieraniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 8. Wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i sportowych, 9. Szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami, 10. Wspieraniu przekształceń społeczno-gospodarczych, w tym związanych z dążeniem do integracji Polski z unią europejską, 11. Wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, 12. Wspieraniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, 13. Wspieraniu działań do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, 14. Innych działań społecznych i gospodarczych, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski