Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 13 czerwca 2011 r.

Nazwa pełna

KRAKÓW-GALICJA

KRS

0000388901

Adres siedziby

Zacisze 12 / 4 B, 31-156 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 czerwca 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Cel działania

1) promowanie historii, sztuki, kultury i folkloru regionu krakowskiego, małopolski, obszaru dawnego regionu historycznego galicji, 2) wzmacnianie wizerunku krakowa, 3) kreowanie produktów turystycznych i ich promowanie, 4) organizowanie turystyki tematycznej, 5) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, 6) realizowanie nowoczesnych form szkolenia i kształcenia kadry zawodowej, potwierdzonych stosownymi certyfikatami, 7) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 8) promowanie Polskich tradycji narodowych, kulturowych, oświatowych, kulinarnych, 9) działalność na rzecz mniejszości narodowych, 10) ochrona środowiska naturalnego i działalność proekologiczna dla regionu, 11) propagowanie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia, 12) wspomaganie firm, w ramach historycznego regionu galicji w dostosowaniu do standardów unii europejskiej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór