Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CHŁOPIC

KRS

0000387290

NIP

7922281459

REGON

180713312

Adres siedziby

/ 149A, 37-561 Chłopice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 czerwca 2011 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest jedynie podpis prezesa lub wiceprezesa, bądź dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest : a. Atywizacja miszkańców wsi, b. Integracja mieszkańców wsi, c. Dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, d. Szerzenie kultury kulinarnej, e. Podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi, f. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, g. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - SKARBNIK

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór