Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI ROPICA GÓRNA "RAZEM SILNI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000382376

NIP

7382135078

REGON

121506697

Data rejestracji

31 marca 2011 r.

Data ostatniej zmiany

10 maja 2016 r.

Adres siedziby

89, Ropica Górna, 38-307 Sękowa, Polska

Cel działania

Inicjowanie I wspieranie aktywności lokalnej społeczności w dążeniu do zrównoważonego rozwoju poprzez: a/ wspomaganie rozwoju wspólnot I lokalnej społeczności, b/ wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty I wychowania, c/ wspieranie wypoczynku dzieci I młodzieży, d/ upowszechnianie kultury fizycznej sportu I rekreacji, e/ ochrony I promocji zdrowia, f/ kultywowanie tradycji wyznaniowych, g/ rozwój I promocja dziedzictwa kulturowego regionu, h/ działalność na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego, I/ podtrzymywanie tradycji narodowych regionalnych, j/ ochronę zabytków I miejsc pamięci narodowej oraz dziedzictwa kulturowego, k/ ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ochronę flory I fauny oraz zasobów naturalnych, l/ popularyzowanie ekologii, m/ upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji I popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji, n/ upowszechnianie I ochronę praw konsumentów, o/ promocję I popieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami, p/ wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, q/ pomoc osobom wymagającym wsparcia, r/ przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych I niemajątkowych stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań I zawierania umów w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes. Zarząd stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY