Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI ROPICA GÓRNA "RAZEM SILNI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000382376

NIP

7382135078

REGON

121506697

Data rejestracji

31 marca 2011 r.

Adres siedziby

89, Ropica Górna, 38-307 Sękowa, Polska

Cel działania

Inicjowanie I wspieranie aktywności lokalnej społeczności w dążeniu do zrównoważonego rozwoju poprzez: a/ wspomaganie rozwoju wspólnot I lokalnej społeczności, b/ wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty I wychowania, c/ wspieranie wypoczynku dzieci I młodzieży, d/ upowszechnianie kultury fizycznej sportu I rekreacji, e/ ochrony I promocji zdrowia, f/ kultywowanie tradycji wyznaniowych, g/ rozwój I promocja dziedzictwa kulturowego regionu, h/ działalność na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego, I/ podtrzymywanie tradycji narodowych regionalnych, j/ ochronę zabytków I miejsc pamięci narodowej oraz dziedzictwa kulturowego, k/ ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ochronę flory I fauny oraz zasobów naturalnych, l/ popularyzowanie ekologii, m/ upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji I popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji, n/ upowszechnianie I ochronę praw konsumentów, o/ promocję I popieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami, p/ wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, q/ pomoc osobom wymagającym wsparcia, r/ przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych I niemajątkowych stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań I zawierania umów w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes. Zarząd stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY