Poprzednio

BRISA INVESTMENTS

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,5 mln zł

2019 r.

238,8 tys. zł

2018 r.

1 mln zł

2017 r.

947,4 tys. zł

2016 r.

552,9 tys. zł

2011 r.

20,2 mln zł

2009 r.

1,4 mln zł

2009
2011
2016
2017
2018
2019
2020
1,4 mln zł 20,2 mln zł 552,9 tys. zł 947,4 tys. zł 1 mln zł 238,8 tys. zł 1,5 mln zł