Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 czerwca 2016 r.

Nazwa pełna

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE "MAKROFON"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000350745

NIP

8393126586

REGON

221009560

Data rejestracji

19 marca 2010 r.

Adres siedziby

Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk, Polska

Cel działania

1. Szerzenie kultury fizycznej w szeroko pojętym znaczeniu, obejmującym różnorodne style i techniki muzyczne zawsze jednak oparte o kreatywnym i nieskrępowanym intelektualnie podejściu do procesu twórczego. 2. Badanie i odtwarzanie tradycji muzycznych różnych kultur i zjawisk muzycznych przeszłości oraz odnajdywanie dla nich miejsca we współczesności. Krzewienie i popularyzacja tradycji dziedzictwa kulturowego. 3. Poszukiwanie wspólnych i przenikających się obszarów pomiędzy muzyką oraz pozostałymi dziedzinami twórczości kulturalnej od teatru, przez literaturę do działań plastycznych i sztuk pokrewnych. 4. Umacnianie idei tolerancji przy zachowaniu tożsamości kulturowej. 5. Edukacja w zakresie kultury, a w szczególności muzyki. 6. Inspirowanie młodzieży do rozwoju osobowości poprzez kontakt z muzyką i szeroko pojetą kulturą. 7. Tworzenie warunków i sytuacji do optymalnego rozwoju osobowości, zainteresowańi umiejętności zawodowych jego członków oraz wszystkich chcących z nim współpracować na gruncie kultury i sztuki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu, i/lub skarbnika. Dla ważności innych pism i doumentów wymagane są podpisy: prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu lub skarbnika.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY