Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 26 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO HELPER

KRS

0000349343

NIP

7393777248

REGON

280479511

Adres siedziby

Żonkilowa 13, 10-118 Olsztyn, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 lutego 2010 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub prezes zarządu wraz ze skarbnikiem lub prezes zarządu wraz z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1)zapewnienie całodobowej opieki społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie opieki medycznej, pielęgniarskiej i opiekuńczej, 2)tworzenie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w formie opieki dziennej i całodobowej, 3)tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej w formie całodobowej, 4)opieka i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, 5)zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osób niepełnosprawnych, 6)zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny, 7)poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, 8)pomoc w zakresie dostarczania żywności potrzebującym oraz innym artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, 9)współdziałanie w tworzeniu i kształtowaniu opinii publicznej uznającej nadrzędność wartości,takich jak:idealizm,uczciwość,życzliwość,prawość,sprawiedliwość,patriotyzm, 10)propagowanie kształcenia i samokształcenia osób starszych, psychicznie chorych i niepełnosprawnych, 11)propagowanie spotkań osób starszych, psychicznie chorych i niepełnosprawnych oraz reagowanie i pomaganie w zwalczaniu problemów dotyczących osób starszych, psychicznie chorych i niepełnosprawnych w Polsce oraz na całym świecie, 12)pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz przełamywanie stereotypów krzywdzących tych ludzi, 13)poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób ubogich oraz potrzebujących tego typu wsparcia, 14)propagowanie kultur regionalnych, 15)aktywizacja bezrobotnych, szczególnie absolwentów szkół wyższych pozostających bez pracy, bezdomnych i osób niepełnosprawnych, 16)wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój i edukację, 17)wspieranie działalności kulturalnej,szczególnie w małych miastach i wsiach, 18)wspieranie i pomoc materialna oraz organizacyjna dla miejsc dotkniętych klęską żywiołową. Pozostałe punkty od 19 do 32 zgodnie z § 8 statutu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.HELPER.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]