Nazwa pełna

EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000034566

NIP

7121007105

REGON

430450457

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Puławska 2B, 02-566 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12.3 mln zł

Kapitał docelowy

1.2 mln zł

Kapitał wpłacony

12.3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

720 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  • Działalność wydawnicza

  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

  • WICEPREZES ZARZĄDU

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.EMPERIA.PL

Adres e-mail

EMPERIA@EMPERIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3367 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRS UL.GARBARSKA 20 20-340 LUBLIN

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015