Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 23 września 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI HOŁUBLA

KRS

0000337668

Adres siedziby

Strażacka 2A, Hołubla, 08-107 Paprotnia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 września 2009 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowanie stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1. Wspieranie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich; 2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; 3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego; 4. Animowanie pracy na rzecz środowiska lokalnego; 5. Aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego; 6. Integracja społeczności lokalnej, aktywizacja inicjatyw społecznych i wspólnego działania; 7. Dbałość o zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny, intelektualny i moralny społeczeństwa; 8. Krzewienie kultury fizycznej i sportu; 9. Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, turystycznych, sportowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez; 10. Podnoszenie poziomu zawodowego, oświatowego i kulturalnego społeczności wiejskiej; 11. Wspieranie edukacji i nauki dzieci i młodzieży; 12. Wspieranie nowoczesnych form edukacji; 13. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji; 14. Wyławianie talentów; 15. Ochrona środowiska naturalnego; 16. Promocja patriotyzmu loklanego; 17. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 18. Współpraca z organizacjami oraz instytucjami na rzecz społeczeństwa potrzebującego; 19. Współpraca z innymi organizacjami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; 20. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych; 21. Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór