Nazwa pełna

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000327680

NIP

7252005839

REGON

100664085

Data rejestracji

16 kwietnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

27 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Stanisława Wigury 12A, 90-301 Łódź, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego I kulturalnego rozwoju łodzi I regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu: a. Wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot I społeczności lokalnych, b. Rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności I odpowiedzialności; C. Upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego I społecznego; D. Upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; E. Promocji I organizacji wolontariatu; F. Rozwoju kultury I pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu; G. Ochrony środowiska I rozwoju zrównoważonego transportu; H. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; I. Promocji łodzi I regionu łódzkiego; J. Turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci I młodzieży; K. Promocji I ochrony zdrowia, l. Wspierania I upowszechniania kultury fizycznej I sportu; M. Nauki, edukacji, oświaty I wychowania.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Dzialalnośc edukacyjna I szkoleniowa

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność badawcza I dokumentacyjna

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych I promocyjnych

 • Współpraca z europejskimi, instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja programów/projektów

 • Promowanie I propagowanie idei fundacji

 • Organizowanie kampanii in formacyjno-edukacyjnych

 • Przygotowanie raportów, badań I diagnoz scenariuszy, studiów ocen analiz, opinii ekspertyz, dokumentacji, planów, programów prognoz, strategii, polityk I innych tego typu materiałów

 • Organizowanie prelekcji wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej I oświatowej

 • Składanie wniosków I zastrzeżeń do projektów, planów, strategii decyzji I aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną ich konsultowanie I opiniowanie również na etapie ich stosowania

 • Tworzenie programów społecznych I gospodarczych oraz innych działań I inicjatyw zakładających rozwój łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenie jakosci życia w nim

 • Sprzedaż przedmiotów darowizny

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, podmiotami gospodarczymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych I grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielania wsparcia merytorycznego, rzeczowego I finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Udzielanie informacji, nieodpłatne konsultacje I doradztwo w obszarze celów statutowych fundacji

 • Inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu, z uwzględnieniem zdania drugiego. W sprawach majątkowych dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5000 zł oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu oraz członek zarządu, działaljący łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJAFENOMEN.PL

Adres e-mail

KONTAKT@FUNDACJAFENOMEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY