Nazwa pełna

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000327680

NIP

7252005839

REGON

100664085

Data rejestracji

16 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Stanisława Wigury 12A, 90-301 Łódź, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu: a. Wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, b. Rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; C. Upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego; D. Upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; E. Promocji i organizacji wolontariatu; F. Rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu; G. Ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu; H. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; I. Promocji łodzi i regionu łódzkiego; J. Turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży; K. Promocji i ochrony zdrowia, l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; M. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

32 tys. zł

2016 r.

14,7 tys. zł

2014 r.

150 zł

2014
2016
2018
150 zł 14,7 tys. zł 32 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu, z uwzględnieniem zdania drugiego. W sprawach majątkowych, dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5. 000,00 zł oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, działający łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@FUNDACJAFENOMEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY