Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 27 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000327680

NIP

7252005839

REGON

100664085

Data rejestracji

16 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Stanisława Wigury 12A, 90-301 Łódź, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu: a. Wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, b. Rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; C. Upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego; D. Upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; E. Promocji i organizacji wolontariatu; F. Rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu; G. Ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu; H. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; I. Promocji łodzi i regionu łódzkiego; J. Turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży; K. Promocji i ochrony zdrowia, l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; M. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Dzialalnośc edukacyjna i szkoleniowa

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność badawcza i dokumentacyjna

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych

 • Współpraca z europejskimi, instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja programów/projektów

 • Promowanie i propagowanie idei fundacji

 • Organizowanie kampanii in formacyjno-edukacyjnych

 • Przygotowanie raportów, badań i diagnoz scenariuszy, studiów ocen analiz, opinii ekspertyz, dokumentacji, planów, programów prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów

 • Organizowanie prelekcji wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej i oświatowej

 • Składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną ich konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania

 • Tworzenie programów społecznych i gospodarczych oraz innych działań i inicjatyw zakładających rozwój łodzi oraz regionu łódzkiego a także podnoszenie jakosci życia w nim

 • Sprzedaż przedmiotów darowizny

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, podmiotami gospodarczymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielania wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Udzielanie informacji, nieodpłatne konsultacje i doradztwo w obszarze celów statutowych fundacji

 • Inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu, z uwzględnieniem zdania drugiego. W sprawach majątkowych dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5000 zł oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu oraz członek zarządu, działaljący łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJAFENOMEN.PL

Adres e-mail

KONTAKT@FUNDACJAFENOMEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY