Nazwa pełna

FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000327680

NIP

7252005839

REGON

100664085

Data rejestracji

16 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Stanisława Wigury 12A, 90-301 Łódź, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju łodzi i regionu łódzkiego, w szczególności poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu: a. Wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, b. Rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; C. Upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego; D. Upowszechniania swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; E. Promocji i organizacji wolontariatu; F. Rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu; G. Ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu; H. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; I. Promocji łodzi i regionu łódzkiego; J. Turystyki oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży; K. Promocji i ochrony zdrowia, l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; M. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu, z uwzględnieniem zdania drugiego. W sprawach majątkowych, dotyczących rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania na kwotę większą niż 5. 000,00 zł oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, działający łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@FUNDACJAFENOMEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY