Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 2 kwietnia 2009 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POMORZE XXI

KRS

0000326046

Adres siedziby

Dantyszka 2 / E/14, 81-263 Gdynia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 kwietnia 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch osób prezesa i wiceprezesa stowarzyszenia. 2. Prezes stowarzyszenia oraz pełnomocnicy ustanowieni uchwałą zarządu stowarzyszenia podjętą na wniosek prezesa stowarzyszenia.

Cel działania

1/animowanie debaty publicznej w sprawach istotnych dla regionu i kraju. 2/ działanie na rzecz podnoszenia jakości kadr samorządowych oraz elit lokalnych. 3/ inicjowanie i prowadzenie projektów na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego pomorza oraz poszczególnych jego gmin i powiatów. 4/ upowszechnianie wiedzy na temat Polskich i europejskich doświadczeń w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego państwa. 5/ prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, sektorze działalności pozarządowej oraz administracji. 6/ promowanie tradycji narodowej i państwowej. 7/ promowanie dorobku i potencjału pomorza przez ważne i niestandardowe projekty edukacyjne, kulturalne i gospodarcze. 8/ popularyzacja historii i kultury pomorskiej i kaszubskiej. Promocję regionu w kraju i poza jego granicami. 9/ prowadzenie i wspieranie projektów na rzecz edukacji obywatelskiej. 10/tworzenie warunków do mądrej i partnerskiej rozmowy o przyszłości regionu, toczonej wśród mieszkańców. 11/wyrażanie opinii w sprawach publicznych. 12/prowadzenie działań wzmacniających tożsamość mieszkańców pomorza i uczących mądrego i odpowiedzialnego patriotyzmu lokalnego. 13/wspieranie działań nakierowanych na edukację historyczną i regionalną, w szczególności ułatwiających ludziom młodym poznawanie historii swojej rodziny, miejscowości czy regionu. 14/budowę silnej i wspierającej się w sprawach dotyczących regionu, reprezentacji samorządowej i parlamentarnej pomorza.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór