Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000318001

NIP

5862227862

REGON

220709544

Data rejestracji

19 listopada 2008 r.

Data ostatniej zmiany

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

  • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie 2/ członek zarządu działający z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008