Dane aktualne

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2008 r.

KRS

0000318001

NIP

5862227862

REGON

220709544

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Wypożyczanie I dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego I domowego

  • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie 2/ członek zarządu działający z prokurentem

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »