Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 października 2010 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU "NAVIGARE"

KRS

0000317672

NIP

7952460818

REGON

180382750

Adres siedziby

Herburtów 3, 37-700 Przemyśl, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 listopada 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i członka zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest organizacyjne i merytoryczne wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa i regionu, a w szczególności: a/ działanie na rzecz rozwoju przedszkoli, szkół, placówek, instytucji i organizacji oświatowych b/ podnoszenie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji c/ promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych d/ rozwój edukacji pozaszkolnej e/ przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu f/ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych patologią społeczną, niskim statusie społecznym oraz wywodzących się z mniejszości narodowych g/ popularyzowanie i wdrażanie w społeczeństwie idei ustawicznego rozwoju i doskonalenia się, w szczególności koncepcji uczenia się przez całe życie h/ edukacja dorosłych, w tym ogólna niezawodowa i zawodowa i/ wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia j/ rozwój społeczeństwa informacyjnego k/ promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie praw i wolności człowieka, działania na rzecz rozwoju demokracji l/ aktywizacja i przygotowanie kadr w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów na rzecz rozwoju regionu m/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych n/ działania sprzyjające zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym propagowanie wychowania komunikacyjnego o/ wszechstronna pomoc ofiarom kolizji i wypadków drogowych p/ działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego q/ wspieranie rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w regionie r/ działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich cd. Zgodnie ze statutem

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór