Nazwa pełna

"ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000308552

NIP

7252171064

REGON

004588272

Data rejestracji

25 czerwca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

12 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Ostrobramska 109, 00-041 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele ideowe związku określa deklaracja programowa związku piłsudczyków rzeczypospolitej polskiej towarzystwa pamięci józefa piłsudskiego", stanowiąca integralną część statutu. 1. Popularyzacja postawy I myśli józefa piłsudskiego, twórcy niepodległego państwa polskiego - jako wzorca patriotycznego. 2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi józefa piłsudskiego. 3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei józefa piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych rzeczypospolitej polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży I przygotowaniu jej do służby ojczyźnie. 4. Inspirowanie do tworzenia społecznych komitetów budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających józefa piłsudskiego. 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej spuściznę myśli państwowotwórczej I politycznej józefa piłsudskiego. 6. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, walki o kultywowanie tradycji narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach lokalnych jak I na szczeblu ogólnokrajowym. 7. Związek realizuje swoje cele, poprzez: a) organizowanie sympozjów, sesji I prelekcji popularnonaukowych, b) opiekę nad miejscami pamięci narodowej, c) wydawanie pisma piłsudczyk oraz innych wydawnictw zwartych, d) gromadzenie pamiątek związanych z józefem piłsudskim. 7. W szczególności związek włączać I angażować będzie do swej działalności młodzież.

Zarząd Krajowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Wiarygodność oświadczeń woli, pism I dokumentów, w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych związku, potwierdzane są dwoma podpisami: prezesa I skarbnika lub jednego z wceprezesów I skarbnika. 2. Wiarygodność innych pism I dokumentów potwierdza podpis prezesa zarządu krajowego.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.JOZEF-PILSUDSKI.COM.PL

Adres e-mail

KRAJOWY@PILSUDSKI.X.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 11 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY W OSTROŁĘCE