Nazwa pełna

"ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000308552

NIP

7252171064

REGON

004588272

Data rejestracji

25 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Ostrobramska 109, 00-041 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele ideowe związku określa deklaracja programowa związku piłsudczyków rzeczypospolitej polskiej towarzystwa pamięci józefa piłsudskiego", stanowiąca integralną część statutu. 1. Popularyzacja postawy I myśli józefa piłsudskiego, twórcy niepodległego państwa polskiego - jako wzorca patriotycznego. 2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi józefa piłsudskiego. 3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei józefa piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych rzeczypospolitej polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży I przygotowaniu jej do służby ojczyźnie. 4. Inspirowanie do tworzenia społecznych komitetów budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających józefa piłsudskiego. 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej spuściznę myśli państwowotwórczej I politycznej józefa piłsudskiego. 6. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, walki o kultywowanie tradycji narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach lokalnych jak I na szczeblu ogólnokrajowym. 7. Związek realizuje swoje cele, poprzez: a) organizowanie sympozjów, sesji I prelekcji popularnonaukowych, b) opiekę nad miejscami pamięci narodowej, c) wydawanie pisma piłsudczyk oraz innych wydawnictw zwartych, d) gromadzenie pamiątek związanych z józefem piłsudskim. 7. W szczególności związek włączać I angażować będzie do swej działalności młodzież.

Zarząd Krajowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Wiarygodność oświadczeń woli, pism I dokumentów, w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych związku, potwierdzane są dwoma podpisami: prezesa I skarbnika lub jednego z wceprezesów I skarbnika. 2. Wiarygodność innych pism I dokumentów potwierdza podpis prezesa zarządu krajowego.

Zobacz jeszcze 17 powiązań historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 powiązania historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.JOZEF-PILSUDSKI.COM.PL

Adres e-mail

KRAJOWY@PILSUDSKI.X.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 11 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY W OSTROŁĘCE