Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 28 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

"ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000308552

NIP

7252171064

REGON

004588272

Data rejestracji

25 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Zielna 39, 00-017 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele ideowe związku określa deklaracja programowa związku piłsudczyków rzeczypospolitej Polskiej towarzystwa pamięci józefa piłsudskiego", stanowiąca integralną część statutu. 1. Popularyzacja postawy i myśli józefa piłsudskiego, twórcy niepodległego państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego. 2. Kształtowanie postaw obywatelskich, zgodnych ze wskazaniami moralnymi józefa piłsudskiego. 3. Propagowanie w społeczeństwie państwowotwórczych idei józefa piłsudskiego, odniesionych do realiów politycznych rzeczypospolitej Polskiej oraz współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do służby ojczyźnie. 4. Inspirowanie do tworzenia społecznych komitetów budowy: pomników, obelisków, tablic epitafijnych, upamiętniających józefa piłsudskiego. 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej spuściznę myśli państwowotwórczej i politycznej józefa piłsudskiego. 6. Prowadzenie właściwej polityki historycznej, walki o kultywowanie tradycji narodowej, propagowanie patriotycznych postaw zarówno w środowiskach lokalnych jak i na szczeblu ogólnokrajowym. 7. Związek realizuje swoje cele, poprzez: a) organizowanie sympozjów, sesji i prelekcji popularnonaukowych, b) opiekę nad miejscami pamięci narodowej, c) wydawanie pisma piłsudczyk oraz innych wydawnictw zwartych, d) gromadzenie pamiątek związanych z józefem piłsudskim. 7. W szczególności związek włączać i angażować będzie do swej działalności młodzież.

Zarząd Krajowy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Wiarygodność oświadczeń woli, pism i dokumentów, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych związku, potwierdzane są dwoma podpisami: prezesa i skarbnika lub jednego z wceprezesów i skarbnika. 2. Wiarygodność innych pism i dokumentów potwierdza podpis prezesa zarządu krajowego.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KRAJOWY@PILSUDSKI.X.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 11 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY W OSTROŁĘCE