Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRO MILITO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000301236

Data rejestracji

11 marca 2008 r.

Adres siedziby

Pańska 81/83 / 536, 00-834 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Integracja środowiska byłych wojskowych wokół spraw obronnych państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, 2. Aktywizacja środowiska byłych wojskowych do udziału w życiu publicznym, 3. Popularyzacja problematyki obronnej w społeczeństwie, 4. Wspieranie środowiska byłych wojskowych w obronie ich praw nabytych w okresie służby wojskowej, pracy, udzielanie im pomocy prawnej i materialnej, 5. Upowszechnianie i obrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich środowiska byłych wojskowych, 6. Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych byłych wojskowych, 7. Wzajemne i zorganizowane wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno- bytowej, ochrony zdrowia i innych w trudnych sytuacjach życiowych, 8. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju, unii europejskiej oraz w ramach nato.

Komenda Główna Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji komendy głównej należy: reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz upoważnienie do działania w jego imieniu komendanta, wice komendantów, sekretarza generalnego i skarbnik, zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie uchwalonym przez komendę główną

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY