Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 11 marca 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRO MILITO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000301236

Data rejestracji

11 marca 2008 r.

Adres siedziby

Pańska 81/83 / 536, 00-834 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Integracja środowiska byłych wojskowych wokół spraw obronnych państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, 2. Aktywizacja środowiska byłych wojskowych do udziału w życiu publicznym, 3. Popularyzacja problematyki obronnej w społeczeństwie, 4. Wspieranie środowiska byłych wojskowych w obronie ich praw nabytych w okresie służby wojskowej, pracy, udzielanie im pomocy prawnej i materialnej, 5. Upowszechnianie i obrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich środowiska byłych wojskowych, 6. Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych byłych wojskowych, 7. Wzajemne i zorganizowane wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie pomocy socjalno- bytowej, ochrony zdrowia i innych w trudnych sytuacjach życiowych, 8. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju, unii europejskiej oraz w ramach nato.

Komenda Główna Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji komendy głównej należy: reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz upoważnienie do działania w jego imieniu komendanta, wice komendantów, sekretarza generalnego i skarbnik, zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie uchwalonym przez komendę główną

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY