Nazwa pełna

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000297865

NIP

7952461858

REGON

180348031

Data rejestracji

25 stycznia 2008 r.

Data ostatniej zmiany

17 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

502A, Nienadowa, 37-750 Dubiecko, Polska

Cel działania

1. Opracowanie I realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (lsr) w rozumieniu ustawy z dnia 20 luty 2015 r. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (dz. U. Z 2015 r. Poz. 349), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020. 2. Podejmowanie inicjatyw I działań mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokajanie potzreb społecznych I kulturalnych mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich, a także pobudzenie aktywności społeczności lokalnych poprzez ich czynny udział w opracowaniu I realizacji lsr, 3. Upowszechnianie I wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania lgd, 4. Propagowanie działań na rzecz realizacji lsr w obszarze działania lgd, pozyskiwanie partnerów I źródeł finansowania lsr, w tym z programów pomocowych, 5. Promocja obszrów wiejskich położonych w obszarze działania lgd, 6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lsr w zakresie przygotowania projektów I pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 7. Świadzcenie pomocy w organizowaniu I rozwoju lokalnych inicjatyw 8. Ochrona środowiska. 9. Zwalczanie bezrobocia ciąg dalszy zgodnie ze statutem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności lub z innej ważnej przyczyny, jeden z wiceprezesów zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY