Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 2 listopada 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PASTWISKO.ORG

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000282525

NIP

8442264958

REGON

200152778

Data rejestracji

14 czerwca 2007 r.

Adres siedziby

T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, Polska

Cel działania

Pomoc społecznościom lokalnym suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności: 1. Promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych suwalszczyzny, 2. Budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości mieszkańców suwalszczyzny, 3. Organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu, 5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY