Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 9 grudnia 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TANIE LISTY

KRS

0000279111

NIP

8133522977

REGON

180241623

Adres siedziby

3-Go Maja 13, 35-030 Rzeszów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 kwietnia 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciąganie zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie przez zarządu z członkiem zarządu lub też współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku powołania zarządu jedoosobowego do dokonywania powyższych czynności uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie.

Cel działania

Upowszechnianie idei prowadzenia tradycyjnej korespondencji - walka z opieszałością, nieterminowością i niską jakością usług pocztowych - informowanie społeczeństwa w kwestii rzeczywistych kosztów nadawania korespondencji - dążenie do obniżenia cen nadawania korespondencji pocztowej - dążenie do poprawy jakości świadczonych usług pocztowych

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór