Nazwa pełna

WALCOWNIA RUR SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000276980

NIP

6431704223

REGON

240555870

Data rejestracji

22 marca 2007 r.

Data ostatniej zmiany

21 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

102.5 tys. zł

Kapitał wpłacony

102.5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa I stali oraz wyrobów hutniczych

 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych I łączników, ze stali

 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno

 • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

 • Produkcja grzejników I kotłów centralnego ogrzewania

 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern I pojemników metalowych

 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie I walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja maszyn do obróbki metalu

 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

 • Produkcja maszyn dla metalurgii

 • Produkcja maszyn dla górnictwa I do wydobywania oraz budownictwa

 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu I produkcji napojów

 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego I skórzanego

 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Przetwarzanie I unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych I kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów I tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych I telekomunikacyjnych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

 • Transport kolejowy towarów

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Leasing finansowy

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Zarządzanie rynkami finansowymi

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność świadczona przez agencje inkasa I biura kredytowe

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Technika

 • Zasadnicze szkoły zawodowe

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007