Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 października 2007 r.

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI KŁODZKIEJ"

KRS

0000274483

Adres siedziby

Kościuszki 9A / 1, 57-300 Kłodzko, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 lutego 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

Cel działania

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność charytatywna; 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 13) kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji; 14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 17) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 20) promocja i organizacja wolontariatu; 21) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt. 1- 20.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski