Nazwa pełna

FUNDACJA MASPEX

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000271206

NIP

5213429445

REGON

140888824

Data rejestracji

6 lutego 2007 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Badania I analizy związane z jakością żywności

  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

  • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem. Przez "Członka zarządu" Rozumie się zarówno prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, jak I inne osoby powołane w skład zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007