Poprzednio

LUDOWY LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY GUBIN

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 11 maja 2022 r.

Nazwa pełna

LUBUSKA AKADEMIA RATOWNICTWA I SPORTÓW WODNYCH

KRS

0000026902

NIP

9261497257

REGON

971210168

Adres siedziby

Kaliska 56, 66-620 Gubin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

17 lipca 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

1) prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na: a. Organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych; B. Ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) prowadzenie szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami; 3) dokonywanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji; 4) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 5) prowadzenie działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem; 6) prowadzenie działalności sportowej w formie klubu sportowego - w sporcie ratownictwo wodne, pływanie; 7) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; 8) prowadzenie działań, propagowanie i rozwijanie form turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej; 9) działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym także walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, prowadzenie działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego, 10) aktywacja osób starszych i wykluczonych społecznie; 11) kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych; 12) promowanie zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 13) przeciwdziałanie dopingowi w sporcie. 14) prowadzenie działań w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, 15) prowadzenie działalności na rzecz rolników i członków ich rodzin dotyczącej zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, 16) promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 17) rehabilitacja lecznicza i zawodowa o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym; 18) pomoc w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych (powstałych w szczególności w gospodarstwach rolnych); 19) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 20) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 21) działalność charytatywna; 22) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 23) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; 24) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 25) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 26) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 27) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 28) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 29) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku; 30) działalność na rzecz dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich; 31) aktywizacja osób starszych i wykluczonych społecznie; 32) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 33) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym działalności na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury; 34) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 35) działalność w zakresie turystyki wodnej; Cd. Jak w statucie

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH REJ.199 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE