Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 29 grudnia 2016 r.

Nazwa pełna

EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW TRANSGRANICZNYCH W LUBLINIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000261703

NIP

9462500954

REGON

060161423

Data rejestracji

7 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

Lubartowska 38 / 33, 20-094 Lublin, Polska

Cel działania

1. Kształtowanie nowej jakości granic jako obszarów spotkań; 2. Przekształcanie wschodniej granicy unii europejskiej i innych granic w granicy przyjaźni i współpracy; 3. Zapobieganie powstawaniu nowych podziałów w europie; 4. Umacnianie transgranicznej współpracy gospodarczej i społeczno- kulturalnej; 5. Niwelowanie dysproporcji gospodarczych, kulturalnych i infrastrukturalnych; 6. Wspomaganie społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów przygranicznych min. Poprzez wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych; 8. Przeciwdziałanie zjawiskom społecznego wykluczenia i dyskryminacji na obszarach pogranicza; 9. Wspieranie rozwoju edukacji i kultury lokalnej w przyganicznym obszarze wschodniej granicy unii europejskiej oraz na innych obszarach granicznych; 10. Przekazywanie doświaczeń współpracy transgranicznej unii europejskiej i usa społecznościom zamieszkującym wschodnie pogranicze unii europejskiej oraz inne obszary; 11. Badanie i rozwiązywanie problemów migracji, zwłaszcza migracji zarobkowej na obszarze wschodniego pogranicza unii europejskiej oraz innych obszarów pogranicznych; 12. Promocja stabilności, społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji i praworządności; 13. Wypracowanie wspólnego ze wschodnimi sąsiadami unii europejskiej stanowiska w kwestiach oceny przeszłości historycznej działania na rzecz przezwyciężenia stereotypów i historycznych podziałów, w tym etnicznych i religijnych, na obszarach pogranicznych; 14. Promocja wspólnego dziedzictwa kulturalnego obszarów pogranicza; 15. Promowanie pokojowego współistnienia i współpracy różnych kultur, religii i narodowości; 16. Wspieranie lokalnych inicjatyw współpracy transgranicznej;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu, lub dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

  • Od 7 sierpnia 2006 r.

    PREZES ZARZĄDU

  • WICEPREZES ZARZĄDU

  • SEKRETARZ ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundaji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY