Nazwa pełna

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000257001

NIP

6020044759

REGON

180133879

Data rejestracji

15 maja 2006 r.

Data ostatniej zmiany

31 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, Polska

Cel działania

Lokalna grupa działania o nazwie stowarzyszenie "Partnerstwo dla ziemi niżańskiej" zwana dalej lgd jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego I społecznego oraz mieszkańców. Lgd działa jako stowarzyszenie I jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych I osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialngo mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności: 1. Opracowanie I realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (lsr) w rozumieniu ustawy z dnia 20. 02. 2015r. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 20142020 (dz. U. Z 2017, poz. 562, 624, 892, 935 I 1475) przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 2. Podejmowanie inicjatyw I działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu I realizacji lsr, 3. Upowszechnianie I wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania lgd, 4. Propagowanie działań na rzecz realizacji lsr w obszarze działania lgd, pozyskiwanie partnerów I źródeł finansowania lsr, w tym z programów pomocowych, 5. Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania lgd, 6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lsr w zakresie przygotowania projektów I pozyskiwania środków na ich realizację w tym z programów pomocowych, 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ... Ciąg dalszy zgodnie ze statutem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania lgd oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.LGDNISKO.PL

Adres e-mail

LGDNISKO@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY