Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 17 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE

KRS

0000252188

NIP

6652798613

REGON

300397979

Adres siedziby

Konińska 12, Brzeźno, 62-513 Krzymów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 marca 2006 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, wymagana jest nadto kontrasygnata skarbnika. Skarbnik nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia.

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczności miejscowości brzeźno poprzez: a. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b. Modernizację budynku szkoły podstawowej w brzeźnie, c. Zagospodarowanie terenów przyszkolnych, d. Doposażanie placówek edukacyjnch w sprzęt i pomoce dydaktyczne, e. Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, f. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, g. Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, h. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, i. Ochronę i promocję zdrowia, j. Promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, k. Działalność na rzecz integracji europejskiej, l. Wspieranie rozwoju regionalnego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór