Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 9 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA AERIS FUTURO

KRS

0000251803

NIP

9452053376

REGON

120209543

Adres siedziby

Aleja Ignacego Daszyńskiego 22 / 46, 31-534 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 lutego 2006 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu zarządu fundacji składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100 000(sto tysięcy złotych) oświadczenia woli składa prezes fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności: 1. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy 3. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 4. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 5. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki i tradycji 6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 7. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe 8. Działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 9. Promocja i organizacja wolontariatu 10. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór