Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "NORMALNE PAŃSTWO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000246918

NIP

5213475988

REGON

140389044

Data rejestracji

13 grudnia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

12 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Szara 10, 00-420 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz budowy rzeczpospolitej jako państwa przemyślanego, skutecznego I niedrogiego, 2. Troska o uczciwość I przejrzystość 3. Szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych 4. Ochrona praw obywatelskich 5. Zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym 6. Zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z treścią § 21 statutu stowarzyszenia "Normalne państwo" do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY