Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "NORMALNE PAŃSTWO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000246918

NIP

5213475988

REGON

140389044

Data rejestracji

13 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

Szara 10, 00-420 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz budowy rzeczpospolitej jako państwa przemyślanego, skutecznego I niedrogiego, 2. Troska o uczciwość I przejrzystość 3. Szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych 4. Ochrona praw obywatelskich 5. Zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym 6. Zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z treścią § 21 statutu stowarzyszenia "Normalne państwo" do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY