Nazwa pełna

"FUNDACJA ROZWOJU"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000245299

REGON

369955351

Data rejestracji

18 listopada 2005 r.

Adres siedziby

Al. Niepodległości 168, 00-608 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: (1) rozwijanie działalności w obszarze rozwoju globalnego, regionalnego, jak również rozwoju poszczególnych państw, w szczególności w zakresie: umacniania demokratycznych form rządzenia, zwalczania dyskryminacji i wykluczenia społecznego, likwidacji ubóstwa, zrównoważonego rozwoju ludzkiego, zapobiegania kryzysom oraz minimalizacji ich skutków, jak również energii i środowiska; (2) rozwijanie świadomości społecznej i czynne wspieranie aktywności działań realizowanych w obszarze, o którym mowa w pkt 1, również przez organizacje i inne ciała międzynarodowe, w szczególności united nations development programme (undp).

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem powoływanym przez zarząd.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY