Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "GÓRY BABEL"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000243763

REGON

020279920

Data rejestracji

21 października 2005 r.

Adres siedziby

20, Krajanów, 57-400 Nowa Ruda, Polska

Cel działania

Współpraca w dziedzinie wszelkich działań prospołecznych, w tym: w zakresie szeroko rozumianej kultury, polegającej na wymianie idei, wartości, osiągnięć w dziedzinie społecznej, kulturalnej i artystycznej pomiędzy Polską a innymi państwami, a także we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju; - rozwijanie i wspieranie kulturalnej aktywności lokalnej; - rozwijanie międzynarodowej sieci współpracy i wymiany kulturalnej; - wspieranie osób utalentowanych i twórczych, zarówno dorosłych, jak i młodzieży i dzieci; Propagowanie regionu dolnego śląska jako miejsca otwartego i atrakcyjnego kulturalnie i turystycznie; - inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwijania i wspierania wszechstronnej współpracy europejskiej; - kształtowanie ideału otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości; - promocja działań kulturalnych, artystycznych i społecznych; - propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju środowiska człowieka; - koordynacja wszelkich innych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w regionie;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu lud dwóch członków zarządu łącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY