Nazwa pełna

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ PAUCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000238075

REGON

140204292

Data rejestracji

19 lipca 2005 r.

Data ostatniej zmiany

27 września 2016 r.

Adres siedziby

Mokotowska 65 / 7, 00-533 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest realizacja podstawowych interesów rzeczpospolitej polskiej związanych z polityką dobrego sąsiedztwa, wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej, a przede wszystkim rozwijanie zdolności ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi I euro- atlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń polskich I innych państw europejskich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są: dyrektor fundacji-samodzielnie lub dyrektor fundacji łącznie z jednym z pozostałych członków zarządu lub dyrektor fundacji łącznie z dwoma pozostałymi członkami zarządu bądź dwóch spośród pozostałych członków zarządu-działających łącznie. 2. Oświadczenie woli wobec osób trzecich w zakresie zaciągnięcia przez fundację zobowiązania majątkowego równego bądź przekraczającego równowartość 10 tys. Euro jest składane przez dyrektora fundacji łącznie z jednym z pozostałych członków zarządu. 3. Oświadczenie woli wobec osób trzecich w zakresie zaciągnięcia przez fundację zobowiązania majątkowego równego bądź przekraczającego równowartość 25 tys. Euro jest składane przez dyrektora fundacji łącznie z dwoma pozostałymi członkami zarządu. 4. Oświadczenie woli wobec osób trzecich w zakresie zaciągnięcia przez fundację zobowiązania majątkowego równego bądź przekraczającego równowartość 50 tys. Euro wymaga uzyskania przez zarząd wcześniejszej zgody rady fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY