Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 20 kwietnia 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ "RAZEM ŁATWIEJ"

KRS

0000232108

Adres siedziby

Wesoła 21 / 23, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 kwietnia 2005 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes, sekretarz lub skarbnik. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

Cel działania

1. Wspieranie dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnej w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 2. Wszechstronna pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. 3. Rozwijanie w świadomości społeczeństwa potrzeby profilaktyki zdrowia. 4. Podkreślanie znaczenia wczesnej interwencji w przypadku występowania zaburzeń psychoruchowych u dziecka oraz rozwijanie świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie. 5. Wspieranie dążeń specjalistów działających na rzecz stowarzyszenia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 6. Współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży w wymiarze międzynarodowym, a w szczególności europejskim. 7. Opracowywanie i realizacja nowatorskich programów wspierania rozwoju, rehabilitacji oraz profilaktyki zaburzeń u dzieci. 8. Opieka nad dzieckiem w okresie prenatalnym jako działalność profilaktyczna. 9. Zapobieganie nawarstwianiu się wtórnych nieprawidłowości, które mogą hamować rozwój dziecka.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór