Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000229757

REGON

140099910

Data rejestracji

10 marca 2005 r.

Adres siedziby

Klonowa 6, 00-591 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celem fundacji jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2. Wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski następować będzie poprzez prowadzenie działalności: a) na rzecz poprawy dostępności dla przedsiębiorców zewnętrznych źródeł finansowania, b) edukacyjnej dotyczącej demokracji, praw człowieka, spraw społecznych, polityki gospodarczej, polityki zagranicznej oraz problemów międzynarodowych, w szczególności unii europejskiej c) wspierającej rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności w gospodarce, szczególnie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, d) wspierającej rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, e) na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a szczególności poprzez działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej kobiet, f) w zakresie promowania i prowadzenia działań na rzecz ochrony i restauracji dóbr kultury narodowej. 3. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości następować będzie poprzez propagowania idei: a) gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości, b) gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, c) samorządności i integracji, d) integracji europejskiej, a w szczególności środków pomocowych skierowanych do krajów członkowskich, e) przedsiębiorczości kobiet i młodzieży, f) społecznego zaangażowania biznesu, g) budowy korzystnego wizerunku przedsiębiorców i przedsiębiorczości wśród społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego-samodzielnie członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY